abhipalayantam

abhipālayantam tending; CC Adi 5.22
abhipālayantam tending; Bs 5.29