akrura

akrūra Akrūra; SB 9.24.15
akrūra of Akrūra; SB 9.24.15
akrūra O Akrūra; SB 10.38.21
akrūra-vacaḥ Akrūra's words; SB 10.39.10
akrūra-samākhyayā by the name Akrūra (which means "not cruel"); SB 10.39.21
rāma-akrūra-yutaḥ together with Balarāma and Akrūra; SB 10.39.38
akrūra-bhavanam the home of Akrūra; SB 10.48.12
akrūra of Akrūra; SB 10.48.12
akrūra-kṛtavarmāṇau Akrūra and Kṛtavarmā; SB 10.57.3
akrūra-vasudeva-āhuka-ādayaḥ Akrūra, Vasudeva, Āhuka (Ugrasena) and others; SB 10.82.3-6
akrūra-bhojau Akrūra and Bhoja; SB 11.30.16
akrūra of Akrūra; SB 12.12.34
akrūra bali' famous as Akrūra; CC Adi 10.76
akrūra-tīrthe at Akrūra-tīrtha; CC Madhya 18.70
akrūra tīrthe to Akrūra-tīrtha; CC Madhya 18.89
akrūra-ghāṭera of the Akrūra bathing ghat; CC Madhya 18.135
akrūra Akrūra; CC Madhya 18.136
akrūra Akrūra; CC Antya 19.49
akrūra-mūrti dhari' taking the form of Akrūra; CC Antya 19.49