avyayasya

avyayasya of the imperishable; BG 2.17
avyayasya of the imperishable; BG 14.27
avyayasya the inexhaustible; SB 8.12.5
avyayasya of Him who is inexhaustible; SB 10.29.14