bade

bāḍe increase; CC Adi 4.142
bāḍe increases; CC Adi 7.24
bāḍe increase; CC Adi 11.6
bāḍe increased; CC Adi 12.5
bāḍe increases; CC Adi 12.7
bāḍe increases; CC Madhya 1.86
ānanda bāḍe pleasure increases; CC Madhya 3.204
bāḍe increases; CC Madhya 4.192
bāḍe increases; CC Madhya 6.69
bāḍe increases; CC Madhya 8.86
bāḍe increase; CC Madhya 8.87
bāḍe increased; CC Madhya 14.164
bāḍe increases; CC Madhya 15.78
bāḍe increased; CC Madhya 17.227
prema bāḍe love increases; CC Madhya 17.227
bāḍe grows; CC Madhya 19.153
bāḍe increases; CC Madhya 21.118
bāḍe increases; CC Madhya 21.132
bāḍe increases; CC Madhya 23.44
bāḍe increases; CC Madhya 24.32
bāḍe increases; CC Madhya 25.17
ānanda bāḍe transcendental happiness increases; CC Antya 5.108
bāḍe increase; CC Antya 6.7
bāḍe increases; CC Antya 10.75
bāḍe increase; CC Antya 11.14
bāḍe increased; CC Antya 11.51
bāḍe increases; CC Antya 12.68
bāḍe increase; CC Antya 17.47
naḍa-baḍe hanging; CC Antya 18.53
bāḍe increases; CC Antya 19.31
bāḍe increases; CC Antya 20.65