bhaiksyam

bhaikṣyam by begging; BG 2.5
bhaikṣyam to collect alms; SB 7.12.5
bhaikṣyam food; SB 10.86.5
bhaikṣyam food that is collected by begging; SB 11.17.28
bhaikṣyam begging; SB 11.18.25
bhaikṣyam alms obtained by begging; SB 12.8.7-11