bhajantam

bhajantam worshiped; SB 3.15.42
bhajantam unto Your devotee; SB 4.20.30
bhajantam unto the devotee engaged in devotional service; SB 7.2.7-8
bhajantam those who worship You; SB 10.41.47
bhajantam their worshiper; SB 10.60.43
bhajantam engaged in devotional service; NoI 5