bhasayate

bhāsayate illuminates; BG 15.6
bhāsayate illuminates; BG 15.12