bhetavyam

bhetavyam should be afraid; SB 8.6.25
bhetavyam to be feared; CC Madhya 11.11