bhiksuka

bhikṣuka beggar; CC Adi 17.101
bhikṣuka beggar; CC Madhya 18.183
bhikṣuka beggar; CC Antya 5.61
āmi bhikṣuka I am a beggar; CC Antya 9.42
bhikṣuka beggar; CC Antya 9.64