bhojanam

bhojanam eating; BG 17.10
śva-bhojanam eatable by the dogs; SB 3.14.28
huta-bhojanam eating the oblations of sacrifice; SB 4.1.60
bhojānām of the Bhoja dynasty; SB 10.1.35
bhojanam their meals; SB 10.29.6-7
bhojanam consumption; SB 11.14.10