bhunjithah

bhuñjīthāḥ you may enjoy; SB 8.1.10
bhuñjīthāḥ you should accept for your maintenance; CC Madhya 25.101
bhuñjīthāḥ you should accept; Iso 1