buddhitvat

akṛta-buddhitvāt due to unintelligence; BG 18.16