danaih

dānaiḥ by charity; BG 11.48
dānaiḥ by charities; SB 3.9.41
dānaiḥ by giving in charity; SB 3.24.3
dānaiḥ by charity; SB 3.32.34-36
gara-dānaiḥ by administering poison; SB 7.5.43-44
dānaiḥ by charity (wealth becomes purified); SB 10.5.4
dānaiḥ because of charity; SB 10.47.67
dānaiḥ and by charity; SB 10.84.38
dānaiḥ by our charity; SB 11.6.37-38
dānaiḥ like charity and philanthropy; CC Adi 6.61