dehena

dehena by the transcendental body; SB 3.8.25
dehena with his body; SB 3.20.47
dehena the body; SB 3.31.29
dehena on account of the body; SB 3.31.43
dehena by the body; SB 4.4.22
dehena by a body; SB 4.29.58
anena dehena by this body; SB 4.29.64
dehena with this body; SB 5.10.10
dehena by the body; SB 6.15.7
dehena the body; SB 7.7.45
dehena with that body; SB 7.7.47
dehena saha along with the body; SB 10.1.38
dehena body; SB 10.49.20
dehena His bodies; SB 10.52.36
dehena by his body; SB 10.72.26
dehena by the material body; SB 10.73.14
dehena with such a body; SB 11.10.27-29