dekha

dekha You see; CC Adi 2.44
dekhā appearance; CC Adi 5.181
dekha must know; CC Adi 7.8
dekha you see; CC Adi 8.22
dekha you see; CC Adi 17.42
dekha just wait and see; CC Adi 17.134
ei dekha just see this; CC Adi 17.186
ei dekha just see here; CC Adi 17.284
dekhā dila made His appearance; CC Madhya 4.172
dekha you meet; CC Madhya 7.128
dekhā haila He met; CC Madhya 9.178
dekha you see; CC Madhya 9.230
dekha see; CC Madhya 10.156
dekha see; CC Madhya 11.90
dekha you see; CC Madhya 11.91
dekha see; CC Madhya 11.93
ei dekha just see here; CC Madhya 12.125
dekha just see; CC Madhya 12.174
dekhā interview; CC Madhya 13.61
dekha just see; CC Madhya 14.16
dekha just see; CC Madhya 14.203
dekha see; CC Madhya 14.204
dekha just see; CC Madhya 14.207
dekhā pābe will be able to see; CC Madhya 15.46
dekha see; CC Madhya 15.288
dekha just see; CC Madhya 20.324
dekha just see; CC Madhya 21.28
dekha you see; CC Madhya 25.111
dekhā nā pāilā did not get sight; CC Antya 1.32
dekhā nā ha-ila there was no meeting; CC Antya 1.50
dekhā meeting; CC Antya 1.51
dekha see; CC Antya 2.70
dekha just see; CC Antya 3.54
dekha see; CC Antya 10.123
dekha see; CC Antya 10.123
dekha see; CC Antya 12.150
dekha see; CC Antya 13.103
dekhā diyā appearing; CC Antya 14.78
diyāche dekhā is seen; CC Antya 15.66
dekhā dila was visible; CC Antya 15.68
dekhā diyā giving His audience; CC Antya 15.80
dekha just see; CC Antya 16.84
dekha see; CC Antya 16.110
dekha see; CC Antya 16.145
dekha just see; CC Antya 18.84
dekha see; CC Antya 18.115