dekhe

dekhe one sees; CC Adi 2.13
dekhe they see; CC Adi 2.25
nā dekhe they do not see; CC Adi 3.86
nā dekhe does not see; CC Adi 3.86
dekhe He saw; CC Adi 3.96
dekhe sees; CC Adi 4.154
dekhe see; CC Adi 5.20
dekhe one sees; CC Adi 5.21
dekhe He sees; CC Adi 5.95
dekhe sees; CC Adi 8.5
dekhe see; CC Adi 10.57
dekhe see; CC Adi 10.128
yāre dekhe whomever they see; CC Adi 11.58
dekhe He sees; CC Adi 13.30
dekhe sees; CC Adi 14.76
svapna dekhe he dreamt; CC Adi 14.84
dekhe sees; CC Adi 15.28
dekhe sees; CC Adi 17.105
dekhe sees; CC Adi 17.118
dekhe sees; CC Adi 17.119
dekhe waiting to see; CC Adi 17.283
dekhe He sees; CC Madhya 1.85
dekhe see; CC Madhya 1.151
dekhe visits; CC Madhya 1.239
dekhe sees; CC Madhya 2.29
dekhe sees; CC Madhya 2.39
dekhe He sees; CC Madhya 2.53
dekhe sees; CC Madhya 3.12
dekhe see; CC Madhya 3.161
bāṭa dekhe looks at the path; CC Madhya 4.33
dekhe he saw; CC Madhya 4.35
dekhe see; CC Madhya 4.203
dekhe they see; CC Madhya 5.12
dekhe see; CC Madhya 5.135
dekhe sees; CC Madhya 6.92
yāre dekhe whomever he meets; CC Madhya 7.101
dekhe sees; CC Madhya 8.273
dekhe he sees; CC Madhya 8.274
dekhe sees; CC Madhya 8.274
dekhe sees; CC Madhya 8.285
dekhe sees; CC Madhya 9.78
dekhe and see; CC Madhya 9.88
dekhe sees; CC Madhya 9.243
dekhe saw; CC Madhya 9.246
dekhe see; CC Madhya 9.267
dekhe sees; CC Madhya 9.312
dekhe sees; CC Madhya 10.155
dekhe see; CC Madhya 11.124
sabe dekhe everyone sees; CC Madhya 11.230
dekhe He sees; CC Madhya 11.232
dekhe sees; CC Madhya 11.236
dekhe sees; CC Madhya 13.7
dekhe sees; CC Madhya 13.55
nṛtya dekhe sees the dancing; CC Madhya 13.91
dekhe sees; CC Madhya 13.92
dekhe sees; CC Madhya 13.93
dekhe sees; CC Madhya 13.168
dekhe sees; CC Madhya 13.179
dekhe sees; CC Madhya 13.193
dekhe sees; CC Madhya 14.45
dekhe He saw; CC Madhya 14.52
dekhe sees; CC Madhya 14.193
dekhe they see; CC Madhya 15.16
yei dekhe anyone who sees; CC Madhya 15.297
dekhe He sees; CC Madhya 16.54
dekhe sees; CC Madhya 16.226
dekhe sees; CC Madhya 17.41
dekhe sees; CC Madhya 17.56
dekhe see; CC Madhya 17.86
dekhe sees; CC Madhya 17.109
dekhe sees; CC Madhya 17.118
ye dekhe anyone who sees; CC Madhya 17.118
dekhe see; CC Madhya 17.202
dekhe sees; CC Madhya 17.217
dekhe sees; CC Madhya 18.77
dekhe sees; CC Madhya 18.83
dekhe one sees; CC Madhya 18.108
dekhe saw; CC Madhya 19.245
dekhe sees; CC Madhya 20.47
dekhe He sees; CC Madhya 20.285
dekhe saw; CC Madhya 24.231
dekhe he sees; CC Madhya 24.233
dekhe Nārada Muni saw; CC Madhya 24.234
dekhe sees; CC Madhya 25.8
dekhe sees; CC Madhya 25.190
svapne dekhe he dreamed; CC Antya 1.41
yāre dekhe to whomever he saw; CC Antya 2.21
dekhe he sees; CC Antya 2.62
dekhe sees; CC Antya 2.75
nā dekhe could not see; CC Antya 2.155
dekhe sees; CC Antya 3.45
dekhe sees; CC Antya 6.22
rańga dekhe see the fun; CC Antya 6.81
nityānanda dekhe Nityānanda Prabhu sees; CC Antya 6.103
nā dekhe do not see; CC Antya 6.103
dekhe he sees; CC Antya 6.300
tomā dekhe sees You; CC Antya 7.13
dekhe sees; CC Antya 8.94
yei dekhe anyone who saw; CC Antya 9.7
dekhe sees; CC Antya 10.63
dekhe see; CC Antya 10.63
dekhe he saw; CC Antya 11.17
dekhe sees; CC Antya 14.24
jagannāthe dekhe sees Lord Jagannātha; CC Antya 14.31
dekhe sees; CC Antya 14.32
nā dekhe could not see; CC Antya 14.36
dekhe they see; CC Antya 14.99
dekhe He sees; CC Antya 15.7
dekhe see; CC Antya 15.49
dekhe they see; CC Antya 15.55
dekhe see; CC Antya 18.88
dekhe see; CC Antya 18.94