devasya

deva-devasya of the Supreme Personality of Godhead; BG 11.13
devasya of the personality of Godhead; SB 3.2.10
śruta-devasya the master of the Vedas; SB 3.25.2
devasya of the Lord; SB 4.8.54
devasya of the Supreme Personality of Godhead; SB 4.12.24
brahmaṇya-devasya of the worshipable Lord of the brāhmaṇas; SB 4.21.49
devasya of the Lord; SB 5.7.14
devasya the demigod in charge of judgment; SB 6.3.2
deva-devasya of the master of all other lords or demigods; SB 6.16.29
devasya the Lord; SB 6.18.8
brahmaṇya-devasya of the Supreme Personality of Godhead, who is worshiped by all brāhmaṇas; SB 7.10.42
devasya the demigod; SB 7.10.51
devasya of Lord Mahādeva (Śiva); SB 7.10.52
deva-devasya who is worshipable even for the demigods; SB 8.7.45
devasya the chief demigod; SB 8.12.23
deva-devasya of the Supreme Personality of Godhead, who is worshiped by the demigods; SB 8.23.30
deva-devasya of the Supreme Lord of all demigods; SB 9.6.14
brāhmaṇa-devasya of Lord Rāmacandra, who loved the brāhmaṇas so much; SB 9.11.5
devasya of the demigod; SB 10.58.20
devasya of the Supreme Lord; SB 10.81.15
deva-devasya of the Lord of lords; SB 10.81.39
brahmaṇya-devasya of the Supreme Lord, who especially favors the brāhmaṇas; SB 10.81.41
deva-devasya of the Lord of lords; SB 11.31.27
caitanya-devasya of Śrī Caitanya Mahāprabhu; CC Madhya 19.134
caitanya-devasya of Śrī Caitanya Mahāprabhu; CC Antya 1.212