dhananjayah

dhanañjayaḥ Arjuna; BG 10.37
dhanañjayaḥ Arjuna; BG 11.14
dhanañjayaḥ Arjuna; SB 1.7.50
sa-dhanañjayaḥ with Dhanañjaya (Arjuna); SB 1.9.3
dhanañjayaḥ Arjuna; SB 11.31.25
pūṣā dhanañjayaḥ vātaḥ Pūṣā, Dhanañjaya and Vāta; SB 12.11.39