dhyanena

dhyānena by meditation; BG 13.25
dhyānena by meditating; SB 3.28.11
dhyānena by meditation; SB 7.1.47
dhyānena by meditation; SB 10.29.35
dhyānena by conceiving; SB 11.10.2
dhyānena by meditation; SB 11.14.46
dhyānena by meditation; CC Antya 4.64