duram

dūram out of sight; SB 1.17.6
su-dūram far away; SB 3.5.44
dūram any further; SB 6.14.56
ati-dūram very far away; SB 8.3.20-21
dūram far, far away from home; SB 9.14.35
dūram to a distant place; SB 10.12.6
dūram far away; SB 10.13.12
dūram a distance; SB 10.22.29
dūram from far away; SB 10.23.17
dūram far; SB 10.51.7
dūram a long distance; SB 10.51.10
dūram a long distance; SB 10.52.10
dūram from far away; SB 10.72.18
dūram far; SB 10.88.29