dvisatah

dviṣataḥ envious; BG 16.19
dviṣataḥ envying; SB 3.2.19
dviṣataḥ of one who is envious; SB 3.29.23
dviṣataḥ your enemies; SB 6.7.23
dviṣataḥ His rivals; SB 12.12.38
dviṣataḥ those who are envious; CC Madhya 25.40