ekatvam

ekatvam in oneness; BG 6.31
ekatvam oneness; SB 3.29.13
ekatvam oneness with Me; CC Adi 4.207
ekatvam to merge into the body of the Lord; CC Madhya 6.270
ekatvam to merge into the body of the Supreme Personality of Godhead; CC Madhya 9.268
ekatvam oneness with Me; CC Madhya 19.173
ekatvam to merge into the existence of the Lord; CC Antya 3.189
ekatvam oneness in quality; Iso 7