gauracandra

gauracandra whose name is Gaurahari; CC Adi 9.2
gauracandra Gaurasundara (Lord Caitanya Mahāprabhu); CC Adi 10.11
gauracandra the moon of Lord Caitanya Mahāprabhu; CC Adi 13.91
gauracandra Śrī Gaurahari; CC Adi 14.93
gauracandra Lord Gaurāńga; CC Adi 17.137
gauracandra of Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu; CC Adi 17.140
gauracandra to Śrī Caitanya Mahāprabhu; CC Madhya 1.6
jaya jaya gauracandra all glories to Śrī Caitanya Mahāprabhu; CC Madhya 4.2
gauracandra Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu; CC Madhya 4.195
gauracandra Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu; CC Madhya 4.199
jaya jaya gauracandra all glories to Lord Gaurahari; CC Madhya 6.2
gauracandra Śrī Caitanya Mahāprabhu; CC Madhya 9.108
gauracandra Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu; CC Madhya 9.282
gauracandra to Gauracandra, Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu; CC Madhya 12.2
gauracandra to Gauracandra; CC Madhya 14.2
jaya gauracandra all glories to Gaurahari; CC Madhya 14.59
gauracandra to Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu; CC Madhya 16.2
gauracandra to Śrī Caitanya Mahāprabhu; CC Madhya 17.2
gauracandra to Lord Gauracandra (Śrī Caitanya Mahāprabhu); CC Madhya 18.2
gauracandra to Śrī Caitanya Mahāprabhu; CC Madhya 23.2
gauracandra Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu; CC Antya 6.3
gauracandra Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu; CC Antya 7.151
gauracandra Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu; CC Antya 8.6
gauracandra to Śrī Caitanya Mahāprabhu; CC Antya 10.2
gauracandra to Lord Śrī Caitanya Mahāprabhu; CC Antya 20.2