grhnatah

gṛhṇataḥ accepting; SB 10.8.13
gṛhṇataḥ accepting; SB 10.26.16
gṛhṇataḥ who is manifesting; CC Adi 3.36
gṛhṇataḥ accepting; CC Madhya 6.101
gṛhṇataḥ accepting; CC Madhya 20.331