hasya

hāsya of His joking; SB 10.60.25
hāsya of His joking; SB 10.60.27-28
hāsya with smiles; SB 10.65.4-6
hāsya-priyāḥ fond of laughter; SB 10.67.12
hāsya joking; SB 10.70.19
hāsya laughing; CC Adi 13.95
hāsya joking; CC Adi 17.290
hāsya-rase jokingly; CC Madhya 3.88
hāsya kare laugh; CC Madhya 9.51
hāsya laughing; CC Madhya 9.110
hāsya karāite to make them jubilant; CC Madhya 9.148
tāńre hāsya karite to make Him a laughingstock; CC Madhya 14.206
hāsya laughter; CC Madhya 19.187
hāsya kari' laughingly; CC Madhya 25.168
hāsya smiling; CC Antya 16.148
hāsya smiling; CC Antya 17.33
hāsya smiling; CC Antya 17.59