idyam

īḍyam worshipable; BG 11.44
īḍyam worshipable; SB 3.8.33