ithi

ithi lāgi' for this; CC Adi 4.58
ithi for this; CC Adi 8.10