jahi

jahi conquer; BG 3.43
jahi destroy; BG 11.34
jahi subdue it; SB 1.7.28
jahi kill; SB 1.7.35
jahi give up; SB 1.13.45
jahi kill; SB 3.18.25
jahi please kill; SB 3.19.6
jahi kill; SB 4.5.4
jahi kill; SB 4.19.15
jahi please conquer; SB 4.19.38
jahi give up; SB 4.29.55
jahi conquer; SB 5.11.17
jahi kill; SB 6.9.11
jahi kill; SB 6.9.40
jahi kill; SB 6.9.44
jahi kill; SB 6.11.20
jahi kill; SB 6.12.6
jahi just give up; SB 7.8.9
jahi just conquer; SB 9.10.15
jahi wash out; SB 9.15.41
jahi destroy; SB 10.36.25
jahi kill; SB 10.50.18
jahi you should eradicate; SB 10.51.62
jahi please kill; SB 10.55.14
jahi please kill; SB 10.78.39
jahi please defeat; SB 10.87.14
jahi please kill; SB 10.88.34
jahi please kill; SB 11.30.37
jahi give up; SB 12.5.2
jahi please conquer; CC Madhya 15.180