jantavah

jantavaḥ the living entities; BG 5.15
jantavaḥ human beings; SB 4.17.20
jantavaḥ the living beings; SB 5.19.25
jantavaḥ the living entities; SB 5.26.11
jantavaḥ the living entities; SB 6.14.3
jāntavaḥ all living entities; SB 10.4.18
jantavaḥ all living beings; SB 10.29.23