kailasa

kailāsa-karavīrau two mountains named Kailāsa and Karavīra; SB 5.16.27
kailāsa-vāsinam the resident of the place known as Kailāsa; SB 9.4.55
kailāsa-upavane in a small garden attached to Kailāsa Parvata, the residence of Lord Śiva; SB 10.10.2-3