kalevaram

kalevaram the body; BG 8.5
kalevaram this body; BG 8.6
kalevaram mortal body; SB 1.4.12
kalevaram body; SB 1.6.3
kalevaram this material body; SB 1.9.23
kalevaram body; SB 1.9.24
kalevaram body; SB 1.13.57
kalevaram body; SB 1.15.35
kalevaram material body; SB 1.18.3
kalevaram body; SB 1.18.38
kalevaram the body; SB 1.19.21
kalevaram body; SB 2.8.3
kalevaram body; SB 3.30.31
kalevaram the body; SB 3.31.48
kalevaram body; SB 4.4.18
pūrva-kalevaram her former body; SB 4.7.58
kalevaram the body; SB 4.14.35
kalevaram this body; SB 4.20.3
kalevaram body; SB 4.23.13
kalevaram body; SB 4.28.50
sva-kalevaram His own personal body, which is not at all material; SB 5.6.6
kalevaram his body; SB 5.8.27
kalevaram the material body; SB 6.2.43
kalevaram the body; SB 6.10.33
kalevaram body; SB 6.16.3
kalevaram body; SB 7.1.23
kalevaram body; SB 7.9.25
kalevaram the material body; SB 7.10.13
kalevaram material tabernacle; SB 7.14.13
kalevaram this body; SB 9.6.10
kalevaram such a gigantic body; SB 10.6.14
kalevaram the gigantic body of Pūtanā; SB 10.6.33
kalevaram the body; SB 10.77.29