karaiha

karāiha make Him do; CC Madhya 6.64
karāiha cause; CC Madhya 6.111
karāiha arrange for; CC Madhya 11.120-121
karāiha make; CC Madhya 15.66
smaraṇa karāiha make to remember; CC Antya 3.29
karāiha cause; CC Antya 3.40
karāiha śayana cause to lie down; CC Antya 13.9