karandhamah

karandhamaḥ named Karandhama; SB 9.2.25
karandhamaḥ Karandhama; SB 9.23.17