karinam

kāriṇām of the fruitive workers; SB 6.1.44
dik-kariṇam the great elephant who could go everywhere; SB 8.10.25
kariṇām of elephants; SB 9.11.26
anta-kāriṇām who effect the end of the universe; SB 10.25.2
akliṣṭa-kāriṇam who keeps us free from misery; SB 10.26.23
asādhu-kāriṇam the evil-doer; SB 10.54.35
kariṇām of elephants; SB 10.71.31-32