kartam

kartam duties; SB 11.5.41
kartam duties; CC Madhya 22.141