kathayisyami

kathayiṣyāmi I shall speak; BG 10.19
kathayiṣyāmi I shall speak to you; SB 9.4.69
kathayiṣyāmi I will explain; SB 11.19.19
kathayiṣyāmi I shall speak; SB 11.29.8