kathayisyanti

kathayiṣyanti will speak; BG 2.34
kathayiṣyanti will speak of; SB 10.76.31