katu

kaṭu bitter; BG 17.9
kaṭu pungent; SB 3.26.42
kaṭu bitter; SB 3.31.7