kirtanat

guṇa-kīrtanāt me by chanting and glorifying My transcendental qualities; SB 5.5.10-13
kīrtanāt from chanting the holy name; SB 6.13.8-9
kīrtanāt chanting; SB 10.70.43
kīrtanāt by chanting; SB 12.3.51
hari-kīrtanāt simply by chanting the Hare Kṛṣṇa mahā-mantra; SB 12.3.52
kīrtanāt because of the glorification; SB 12.12.62
kīrtanāt by chanting; CC Madhya 20.344
hari-kīrtanāt simply by chanting the Hare Kṛṣṇa mahā-mantra; CC Madhya 20.345
kīrtanāt and chanting; NBS 37