kriyah

kriyāḥ performances; BG 1.41
kriyaḥ and activities; BG 6.11-12
kriyāḥ performances; BG 17.24
kriyāḥ activities; BG 17.25
kriyāḥ activities; BG 17.25
kriyāḥ the activities; BG 18.33
kriyāḥ fruitive activities; SB 1.2.28-29
kriyāḥ activities; SB 3.7.2
kriyāḥ all ritualistic performances; SB 3.20.51
kriyāḥ fruitive activities; SB 5.5.5
sat-kriyaḥ all the pious activities; SB 6.7.36
kriyāḥ activities; SB 6.16.13
jala-kriyaḥ oblations by offering water; SB 6.16.16
kriyāḥ activities; SB 6.16.60
kriyāḥ the activities; SB 7.2.12
sat-kriyāḥ good activities (like the performance of sacrifices or austerities); SB 7.5.41
kriyāḥ activities; SB 7.11.13
kriyāḥ plans and activities; SB 7.13.30
kriyāḥ activities; SB 7.14.2
kriyāḥ duties; SB 7.15.11
kriyāḥ ritualistic ceremonies; SB 8.5.15-16
kriyāḥ the ritualistic ceremonies of birth; SB 9.11.11
kriyāḥ ritualistic ceremonies; SB 9.20.18
īśa-kriyāḥ activities performed in service to the Supreme Lord; SB 10.20.46
kriyāḥ ritualistic activities; SB 10.23.43-44
kriyāḥ material activities; SB 10.46.21
kriyaḥ obligations; SB 10.86.14
kriyāḥ duties; SB 10.86.15
kriyāḥ the physical activities (walking, etc.); SB 11.1.6-7
kriyaḥ performing the same action; SB 11.13.7