krtartha

kṛtārtha ha-ilāńa I have become very satisfied; CC Antya 5.67
kṛtārtha satisfied; CC Antya 5.70
kṛtārtha mānilā he felt greatly obligated; CC Antya 6.154