krtsnam

kṛtsnam whole; BG 1.39
kṛtsnam everything; BG 7.29
kṛtsnam in total; BG 9.8
kṛtsnam entire; BG 10.42
kṛtsnam completely; BG 11.7
kṛtsnam complete; BG 11.13
kṛtsnam the whole; BG 13.34
kṛtsnam all; BG 13.34
kṛtsnām wholesale; SB 4.28.11
kṛtsnam wholly; SB 9.11.3
kṛtsnam entire; SB 10.47.36
kṛtsnam everything; SB 10.60.38
kṛtsnam all; SB 11.17.46
kṛtsnam entire; CC Adi 2.20
kṛtsnam entire; CC Madhya 20.163
kṛtsnam entire; CC Madhya 20.376