laiya

laiyā taking Him; CC Adi 7.151
laiyā taking; CC Adi 10.145