mahimanam

mahimānam glories; BG 11.41-42
avikuṇṭha-mahimānam whose glories are unobscured; SB 3.31.14
mahimānam glories; SB 4.12.40
sva-mahimānam Your personal glory; SB 5.3.9
tat-mahimānam His glorious abode, the spiritual world, Vaikuṇṭha; SB 5.4.5
mahimānam Mahimā; SB 6.18.2
mahimānam the glory; SB 7.3.37-38
mahimānam glories; SB 8.24.38
mahimānam greatness; SB 10.45.37
mahimānam the mystic perfection called mahimā; SB 11.15.11
mahimānam greatness; CC Madhya 19.199-200