mandara

mandāra mandāra; SB 3.15.19
mandāra mandāra; SB 3.21.42-43
mandara-gireḥ of Mount Mandara; SB 3.28.27
mandara of Mandara Hill; SB 4.23.24
mandara-utsańge on the lower slopes of Mandara Mountain; SB 5.16.16
mandara-giri-śikharāt from the top of Mandara Mountain; SB 5.16.17
meru-mandara-śikharāt from the top of Merumandara Mountain; SB 5.16.19
mandara-hariṇaḥ Mandara-hariṇa; SB 5.19.29-30
mandara-droṇyām in a valley of Mandara Hill; SB 7.3.2
mandara-acalam the hill known as Mandarācala; SB 7.7.2
mandara-girim Mandara Mountain; SB 8.6.33
kunda-mandāra of kunda and mandāra flowers; SB 10.32.11-12
mandara of Mandara Mountain; SB 10.40.17-18
mandāra of pārijāta trees; SB 10.70.2
mandara-giri of Mandara Mountain; SB 12.13.2
mandara the Mandara Hill; CC Adi 11.28
meru-mandara Sumeru and Mandara; CC Madhya 14.86