maunam

maunam silence; BG 10.38
maunam gravity; BG 17.16
maunam silence; SB 3.24.42
maunam silence; SB 3.28.5
maunam gravity; SB 3.31.33
maunam silently; SB 7.9.44
maunam being grave and silent; SB 7.11.8-12
maunam silence; SB 11.3.24
maunam silence; SB 11.16.26
maunam silence; SB 11.19.33-35
maunam silence; CC Madhya 22.88-90