mriyate

mriyate dies; BG 2.20
mriyate will die; SB 1.16.8
mriyate vanquishes; SB 3.9.13
mriyate he dies; SB 3.30.18
mriyate dies; SB 11.22.46