nabheh

nābheḥ King Nābhi; SB 1.3.13
nābheḥ by Mahārāja Nābhi; SB 2.7.10
nābheḥ from the abdomen; SB 3.6.27
nābheḥ from the navel; SB 3.20.16
nābheḥ priya-cikīrṣayā to please King Nābhi; SB 5.3.20
nābheḥ Nābhi; SB 5.4.6
nābheḥ besides Mahārāja Nābhi; SB 5.4.7
nābheḥ from the navel; SB 7.9.33
nābheḥ from the navel; SB 9.1.9
nābheḥ of Nābhi; SB 12.12.14-15
nābheḥ from the navel; Bs 5.18