namah

namaḥ astu obeisances; BG 11.31
namaḥ my respects; BG 11.39
namaḥ again my respects; BG 11.39
namaḥ offering my respects; BG 11.39
namaḥ te offering my respects unto You; BG 11.39
namaḥ offering obeisances; BG 11.40
namaḥ astu I offer my respects; BG 11.40
namaḥ offering my obeisances; SB 1.1.1
namaḥ-kṛtya after offering respectful obeisances; SB 1.2.4
namaḥ offering obeisances unto the Lord; SB 1.5.37
namaḥ respectful obeisances; SB 1.5.37
namaḥ respectful obeisances; SB 1.8.21
namaḥ obeisances; SB 1.8.21
namaḥ all respectful obeisances; SB 1.8.22
namaḥ obeisances; SB 1.8.22
namaḥ obeisances; SB 1.8.22
namaḥ te respectful obeisances unto You; SB 1.8.22
namaḥ all obeisances unto You; SB 1.8.27
namaḥ bowing down; SB 1.8.27
namaḥ te respectful obeisances unto You; SB 1.8.43
namaḥ my obeisances; SB 1.19.16
namaḥ my respectful obeisances unto You; SB 2.1.invocation
namaḥ offering obeisances; SB 2.4.12
namaḥ my obeisances; SB 2.4.13
namaḥ namaḥ te let me offer my obeisances unto You; SB 2.4.14
namaḥ namaḥ te let me offer my obeisances unto You; SB 2.4.14
namaḥ I do bow down; SB 2.4.14
namaḥ my due obeisances; SB 2.4.15
namaḥ again and again; SB 2.4.15
namaḥ my due obeisances; SB 2.4.16
namaḥ again and again; SB 2.4.16
namaḥ my obeisances; SB 2.4.17
namaḥ again and again; SB 2.4.17
namaḥ my respectful obeisances; SB 2.4.18
namaḥ my obeisances; SB 2.4.24
namaḥ obeisances; SB 2.5.1
namaḥ offer my obeisances; SB 2.5.12
namaḥ respectful obeisances; SB 2.6.38
namaḥ offer obeisances; SB 3.6.40
namaḥ my respectful obeisances; SB 3.9.4
namaḥ obeisances; SB 3.9.14
namaḥ obeisances; SB 3.9.14
namaḥ obeisances; SB 3.9.16
namaḥ my obeisances; SB 3.9.17
namaḥ I do offer my obeisances; SB 3.9.18
namaḥ my obeisances; SB 3.9.19
namaḥ my obeisances; SB 3.9.21
namaḥ obeisances; SB 3.12.32
namaḥ my obeisances; SB 3.13.8
namaḥ all obeisances; SB 3.13.34
namaḥ offering obeisances; SB 3.13.34
namaḥ namaḥ obeisances unto You; SB 3.13.39
namaḥ namaḥ obeisances unto You; SB 3.13.39
namaḥ namaḥ again I offer my respectful obeisances; SB 3.13.39
namaḥ namaḥ again I offer my respectful obeisances; SB 3.13.39
namaḥ all obeisances unto; SB 3.14.35
namaḥ respectful obeisances; SB 3.15.5
namaḥ te offering obeisances unto you; SB 3.15.5
namaḥ respectful obeisances; SB 3.15.8
namaḥ obeisances; SB 3.15.50
namaḥ obeisances; SB 3.19.30
namaḥ obeisances; SB 3.19.30
namaḥ obeisances; SB 3.21.51
namaḥ-kṛtam worshipable; SB 3.28.17
namaḥ respectful obeisances; SB 4.1.56
namaḥ respectful obeisances; SB 4.7.36
namaḥ obeisances; SB 4.7.39
namaḥ respectful obeisances; SB 4.7.40
namaḥ respectful obeisances; SB 4.7.43
namaḥ respectful obeisances; SB 4.7.47
namaḥ I offer my respectful obeisances; SB 4.8.54
namaḥ let me offer my obeisances; SB 4.9.6
namaḥ-kṛtam offered obeisances; SB 4.9.25
namaḥ I offer my obeisances; SB 4.17.29
namaḥ I offer my obeisances; SB 4.17.29
namaḥ obeisances; SB 4.17.33
namaḥ obeisances; SB 4.17.36
namaḥ-kṛtya offering obeisances; SB 4.20.38
namaḥ all obeisances; SB 4.21.52
namaḥ obeisances; SB 4.24.33
namaḥ all obeisances unto You; SB 4.24.34
namaḥ obeisances; SB 4.24.35
namaḥ all my obeisances unto You; SB 4.24.36
namaḥ obeisances again; SB 4.24.36
namaḥ all obeisances unto You; SB 4.24.36
namaḥ my obeisances unto You; SB 4.24.37
namaḥ my obeisances; SB 4.24.37
namaḥ I offer all obeisances unto You; SB 4.24.38
namaḥ I offer my obeisances; SB 4.24.38
namaḥ offering obeisances; SB 4.24.39
namaḥ offering obeisances; SB 4.24.40
namaḥ offering obeisances; SB 4.24.40
namaḥ offering respects; SB 4.24.41
namaḥ offering obeisances; SB 4.24.42
namaḥ offering obeisances; SB 4.24.42
namaḥ my obeisances; SB 4.24.43
namaḥ obeisances; SB 4.30.22
namaḥ obeisances; SB 4.30.22
namaḥ we offer our respects; SB 4.30.22
namaḥ we offer our obeisances; SB 4.30.23
namaḥ obeisances; SB 4.30.23
namaḥ obeisances; SB 4.30.24
namaḥ we offer our respectful obeisances; SB 4.30.25
namaḥ obeisances; SB 4.30.25
namaḥ obeisances; SB 4.30.25
namaḥ te obeisances unto You; SB 4.30.25
namaḥ obeisances; SB 4.30.26
namaḥ obeisances; SB 4.30.26
namaḥ we offer our respectful obeisances; SB 4.30.42
namaḥ obeisances; SB 4.30.42
namaḥ respectful obeisances; SB 5.3.4-5
namaḥ respectful obeisances; SB 5.3.4-5
namaḥ respectful obeisances; SB 5.6.19
namaḥ my respectful obeisances; SB 5.12.1
namaḥ obeisances; SB 5.12.1
namaḥ respectful obeisances; SB 5.12.1
namaḥ all obeisances; SB 5.13.23
namaḥ my obeisances; SB 5.13.23
namaḥ respectful obeisances; SB 5.13.23
namaḥ respectful obeisances; SB 5.13.23
namaḥ respectful obeisances; SB 5.14.45
namaḥ my respectful obeisances; SB 5.17.17
namaḥ respectful obeisances; SB 5.17.24
namaḥ respectful obeisances; SB 5.18.2
namaḥ our obeisances; SB 5.18.2
namaḥ my respectful obeisances; SB 5.18.6
namaḥ my respectful obeisances; SB 5.18.8
namaḥ obeisances; SB 5.18.8
namaḥ respectful obeisances; SB 5.18.18
namaḥ respectful obeisances; SB 5.18.18
namaḥ respectful obeisances; SB 5.18.25
namaḥ my respectful obeisances; SB 5.18.25
namaḥ respectful obeisances; SB 5.18.25
namaḥ my respectful obeisances; SB 5.18.28
namaḥ respectful obeisances; SB 5.18.30
namaḥ my respectful obeisances; SB 5.18.30
namaḥ my respectful obeisances; SB 5.18.30
namaḥ namaḥ repeated obeisances; SB 5.18.30
namaḥ namaḥ repeated obeisances; SB 5.18.30
namaḥ respectful obeisances; SB 5.18.30
namaḥ my respectful obeisances; SB 5.18.31
namaḥ respectful obeisances; SB 5.18.33
namaḥ respectful obeisances; SB 5.18.35
namaḥ respectful obeisances; SB 5.18.35
namaḥ my respectful obeisances; SB 5.18.35
namaḥ respectful obeisances; SB 5.18.36
namaḥ all respectful obeisances; SB 5.18.37
namaḥ respectful obeisances; SB 5.18.37
namaḥ my respectful obeisances; SB 5.18.38
namaḥ my respectful obeisances; SB 5.19.3
namaḥ my respectful obeisances; SB 5.19.3
namaḥ my respectful obeisances; SB 5.19.3
namaḥ my respectful obeisances; SB 5.19.3
namaḥ my respectful obeisances; SB 5.19.3
namaḥ my respectful obeisances; SB 5.19.3
namaḥ my respectful obeisances; SB 5.19.11
namaḥ my respectful obeisances; SB 5.19.11
namaḥ namaḥ my respectful obeisances again and again; SB 5.19.11
namaḥ namaḥ my respectful obeisances again and again; SB 5.19.11
namaḥ my respectful obeisances; SB 5.19.12
namaḥ our respects; SB 5.20.33
namaḥ respectful obeisances; SB 5.23.8
namaḥ respectful obeisances; SB 6.3.30
namaḥ all respectful obeisances; SB 6.4.23
namaḥ I offer my respectful obeisances; SB 6.4.26
namaḥ my respectful obeisances; SB 6.4.31
namaḥ respectful obeisances; SB 6.5.27-28
namaḥ obeisances; SB 6.8.4-6
namaḥ obeisances; SB 6.8.8-10
namaḥ obeisances; SB 6.9.31
namaḥ obeisances; SB 6.9.31
namaḥ obeisances; SB 6.9.31
namaḥ respectful obeisances; SB 6.9.31
namaḥ respectful obeisances; SB 6.9.33
namaḥ respectful obeisances; SB 6.9.45
namaḥ obeisances; SB 6.16.18-19
namaḥ respectful obeisances; SB 6.16.18-19
namaḥ all obeisances; SB 6.16.18-19
namaḥ respectful obeisances; SB 6.16.20
namaḥ respectful obeisances; SB 6.16.20
namaḥ respectful obeisances; SB 6.16.22
namaḥ respectful obeisances; SB 6.16.25
namaḥ te respectful obeisances unto You; SB 6.16.25
namaḥ all obeisances; SB 6.16.47
namaḥ obeisances; SB 6.16.48
namaḥ obeisances; SB 6.17.1
namaḥ obeisances; SB 6.19.4
namaḥ obeisances; SB 6.19.4
namaḥ obeisances; SB 6.19.6
namaḥ obeisances; SB 6.19.7
namaḥ obeisances; SB 6.19.8
namaḥ my respectful obeisances; SB 7.3.26-27
namaḥ I offer my respectful obeisances; SB 7.3.28
namaḥ I offer my respectful obeisances; SB 7.3.34
namaḥ our respectful obeisances; SB 7.4.22-23
namaḥ my respectful obeisances; SB 7.5.11
namaḥ respectful obeisances; SB 7.8.44
namaḥ our respectful obeisances; SB 7.8.47
namaḥ respectful obeisances; SB 7.9.50
namaḥ I offer my respectful obeisances; SB 7.10.10
namaḥ I offer my respectful obeisances unto You; SB 8.3.2
namaḥ I offer my obeisances; SB 8.3.8-9
namaḥ I offer my obeisances; SB 8.3.8-9
namaḥ I offer my respectful obeisances; SB 8.3.10
namaḥ I offer my respectful obeisances; SB 8.3.10
namaḥ I offer my respectful obeisances; SB 8.3.11
namaḥ all obeisances; SB 8.3.12
namaḥ I offer my respectful obeisances; SB 8.3.12
namaḥ I offer my respectful obeisances; SB 8.3.13
namaḥ I offer my respectful obeisances; SB 8.3.13
namaḥ I offer my respectful obeisances; SB 8.3.14
namaḥ I offer my respectful obeisances; SB 8.3.15
namaḥ again I offer my respectful obeisances; SB 8.3.15
namaḥ I offer my obeisances; SB 8.3.15
namaḥ karomi I offer my respectful obeisances; SB 8.3.16
namaḥ I offer my respectful obeisances; SB 8.3.17
namaḥ I offer my respectful obeisances; SB 8.3.17
namaḥ I offer my respectful obeisances; SB 8.3.18
namaḥ I offer my respectful obeisances; SB 8.3.28
namaḥ again I offer my respectful obeisances; SB 8.3.28
namaḥ te I offer my respectful obeisances unto You; SB 8.3.32
namaḥ our respectful obeisances; SB 8.5.44
namaḥ all obeisances; SB 8.5.50
namaḥ offering our obeisances; SB 8.6.8
namaḥ again offering our obeisances; SB 8.6.8
namaḥ-cakāra offered him obeisances; SB 8.15.7
namaḥ tubhyam I offer my respectful obeisances unto you; SB 8.16.27
namaḥ tubhyam I offer my respectful obeisances unto You; SB 8.16.29
namaḥ I offer my respectful obeisances unto You; SB 8.16.30
namaḥ I offer my respectful obeisances unto You; SB 8.16.31
namaḥ I offer my respectful obeisances unto You; SB 8.16.31
namaḥ I offer my respectful obeisances unto You; SB 8.16.32
namaḥ obeisances; SB 8.16.32
namaḥ I offer my respectful obeisances unto You; SB 8.16.32
namaḥ I offer my respectful obeisances unto You; SB 8.16.33
namaḥ te I offer my respectful obeisances unto You; SB 8.16.33
namaḥ te I offer my respectful obeisances unto You; SB 8.16.34
namaḥ I offer my respectful obeisances; SB 8.16.34
namaḥ I offer my respectful obeisances; SB 8.16.34
namaḥ I offer my respectful obeisances unto You; SB 8.16.35
namaḥ tubhyam I offer my respectful obeisances unto You; SB 8.16.35
namaḥ te again I offer my respectful obeisances unto You; SB 8.16.35
namaḥ te I offer my respectful obeisances unto You; SB 8.17.9
namaḥ astu te I offer my respectful obeisances unto You; SB 8.17.25
namaḥ my respectful obeisances; SB 8.17.25
namaḥ namaḥ I offer my respectful obeisances unto You again and again; SB 8.17.25
namaḥ namaḥ I offer my respectful obeisances unto You again and again; SB 8.17.25
namaḥ te I offer my respectful obeisances unto You; SB 8.17.26
namaḥ tubhyam I offer my respectful obeisances unto You; SB 8.18.29
namaḥ I offer my respectful obeisances; SB 8.22.17
namaḥ I offer my respectful obeisances; SB 8.24.28
namaḥ respectful obeisances; SB 9.5.4
namaḥ all respectful obeisances unto you; SB 9.5.6
namaḥ cakruḥ offered respectful obeisances; SB 9.6.29
namaḥ-cakre offered respectful obeisances; SB 9.10.39-40
namaḥ-kṛtaḥ was offered obeisances; SB 9.10.39-40
namaḥ we offer our respectful obeisances; SB 9.11.7
namaḥ I offer my respectful obeisances; SB 9.19.29
namaḥ I offer my respectful obeisances; SB 9.19.29
namaḥ-cakre offered obeisances; SB 9.21.9
namaḥ-kṛtya offering obeisances; SB 9.21.16
namaḥ our respectful obeisances; SB 10.10.33
namaḥ we therefore offer our respectful obeisances; SB 10.10.36
namaḥ our respectful obeisances unto You; SB 10.10.36
namaḥ our respectful obeisances unto You; SB 10.10.36
namaḥ obeisances; SB 10.14.8
namaḥ I offer my respectful obeisances; SB 10.14.40
namaḥ obeisances; SB 10.16.39
namaḥ obeisances; SB 10.16.40
namaḥ obeisances; SB 10.16.42-43
namaḥ obeisances; SB 10.16.44
namaḥ namaḥ repeated obeisances; SB 10.16.44
namaḥ namaḥ repeated obeisances; SB 10.16.44
namaḥ obeisances; SB 10.16.45
namaḥ obeisances; SB 10.16.45
namaḥ obeisances; SB 10.16.46
namaḥ obeisances; SB 10.16.47
namaḥ our obeisances; SB 10.16.48
namaḥ my obeisances; SB 10.22.4
kṛtvā namaḥ paying obeisances; SB 10.22.19
namaḥ obeisances; SB 10.23.16
namaḥ obeisances; SB 10.23.50
namaḥ obeisances; SB 10.24.36
namaḥ obeisances; SB 10.27.10
namaḥ obeisances; SB 10.27.10
namaḥ obeisances; SB 10.27.11
namaḥ obeisances; SB 10.28.6
namaḥ obeisances; SB 10.40.12
namaḥ obeisances; SB 10.40.17-18
namaḥ obeisances; SB 10.40.17-18
namaḥ obeisances; SB 10.40.17-18
namaḥ obeisances; SB 10.40.17-18
namaḥ obeisances; SB 10.40.19
namaḥ obeisances; SB 10.40.19
namaḥ obeisances; SB 10.40.20
namaḥ obeisances; SB 10.40.20
namaḥ obeisances; SB 10.40.21
namaḥ obeisances; SB 10.40.21
namaḥ obeisances; SB 10.40.21
namaḥ obeisances; SB 10.40.22
namaḥ obeisances; SB 10.40.22
namaḥ obeisances; SB 10.40.29
namaḥ obeisances; SB 10.40.30
namaḥ obeisances; SB 10.40.30
namaḥ obeisances; SB 10.41.16
namaḥ obeisances; SB 10.49.13
namaḥ obeisances; SB 10.49.29
namaḥ cakre bowed down; SB 10.53.49
namaḥ obeisances; SB 10.56.6
namaḥ obeisances; SB 10.57.17
namaḥ obeisances; SB 10.57.17
namaḥ obeisances; SB 10.59.25
namaḥ obeisances; SB 10.59.25
namaḥ all respectful obeisances; SB 10.59.26
namaḥ obeisances; SB 10.59.26
namaḥ obeisances; SB 10.59.26
namaḥ te respectful obeisances unto You; SB 10.59.26
namaḥ obeisances; SB 10.59.27
namaḥ obeisances; SB 10.59.27
namaḥ obeisances; SB 10.59.28
namaḥ obeisances; SB 10.64.29
namaḥ obeisances; SB 10.64.29
namaḥ-kuruta you should offer obeisances; SB 10.64.41
namaḥ-śabdaḥ the sound of namaḥ ("Obeisances!"); SB 10.67.27
namaḥ obeisances; SB 10.68.48
namaḥ obeisances; SB 10.68.48
namaḥ obeisances; SB 10.70.26
namaḥ obeisances; SB 10.70.38
namaḥ obeisances; SB 10.73.8
namaḥ namaḥ repeated obeisances; SB 10.73.16
namaḥ namaḥ repeated obeisances; SB 10.73.16
namaḥ "obeisances to You"; SB 10.74.29
namaḥ obeisances; SB 10.84.22
namaḥ obeisances; SB 10.84.29
namaḥ obeisances; SB 10.85.39
namaḥ obeisances; SB 10.85.39
namaḥ obeisances; SB 10.86.35
namaḥ obeisances; SB 10.86.48
namaḥ obeisances; SB 10.87.46
namaḥ "homage!"; SB 10.88.36
namaḥ-kṛtya offering obeisances; SB 10.89.36
namaḥ obeisances; SB 11.5.29-30
namaḥ obeisances; SB 11.5.29-30
namaḥ obeisances; SB 11.5.29-30
namaḥ obeisances; SB 11.5.29-30
namaḥ astu let me offer my obeisances; SB 11.29.40
namaḥ-kṛtya offering obeisances; SB 11.30.50
namaḥ obeisances; SB 12.6.35
oṃ namaḥ I offer my respectful obeisances; SB 12.6.67
namaḥ obeisances; SB 12.8.37
namaḥ obeisances; SB 12.8.37
namaḥ my obeisances; SB 12.8.47
namaḥ obeisances; SB 12.10.17
namaḥ obeisances; SB 12.10.17
namaḥ obeisances; SB 12.10.31-32
namaḥ obeisances; SB 12.12.1
namaḥ obeisances; SB 12.12.1
haraye namaḥ "obeisances to Lord Hari"; SB 12.12.47
namaḥ my obeisances; SB 12.12.68
namaḥ obeisances; SB 12.13.1
namaḥ obeisances; SB 12.13.20
namaḥ obeisances; SB 12.13.21
namaḥ-kāra obeisances; CC Adi 1.22
namaḥ respectful obeisances; CC Adi 10.1
namaḥ respectful obeisances; CC Adi 10.1
haraye namaḥ I offer my respectful obeisances to Lord Hari; CC Adi 17.122
namaḥ all obeisances; CC Adi 17.122
namaḥ nārāyaṇa all respects to Nārāyaṇa; CC Adi 17.288
namaḥ nārāyaṇāya I offer my respects to Nārāyaṇa; CC Madhya 6.48
namaḥ obeisances; CC Madhya 6.108
namaḥ obeisances; CC Madhya 6.261
namaḥ all obeisances; CC Madhya 13.77
namaḥ namaḥ repeated obeisances; CC Madhya 13.77
namaḥ namaḥ repeated obeisances; CC Madhya 13.77
namaḥ astu te I offer My respects unto You; CC Madhya 15.11
nāmaḥ the holy name; CC Madhya 17.133
namaḥ obeisances; CC Madhya 19.53
namaḥ obeisances; CC Madhya 19.53
namaḥ let me offer my respectful obeisances; CC Madhya 20.338
namaḥ respectful obeisances; CC Madhya 20.338
namaḥ my respectful obeisances; CC Madhya 20.338
namaḥ namaḥ I offer my repeated respectful obeisances; CC Madhya 22.20
namaḥ namaḥ I offer my repeated respectful obeisances; CC Madhya 22.20
namaḥ namaḥ repeated respectful obeisances; CC Madhya 22.163
namaḥ namaḥ repeated respectful obeisances; CC Madhya 22.163
namaḥ obeisances; CC Madhya 24.72
namaḥ respectful obeisances; CC Madhya 24.179
namaḥ respectful obeisances; CC Madhya 24.209
namaḥ all obeisances; CC Madhya 25.38
namaḥ obeisances; CC Madhya 25.64
namaḥ obeisances; CC Madhya 25.64
namaḥ my respectful obeisances; CC Antya 5.124-125
namaḥ obeisances; CC Antya 9.77
namaḥ I offer my respectful obeisances; CC Antya 16.52
namaḥ uktim words of obeisance; Iso 18
namaḥ obeisances; MM 16
nārāyaṇāya namaḥ iti "obeisances to Nārāyaṇa"; MM 41
namaḥ obeisances; MM 43
namaḥ obeisances; MM 50