nilambara

nīlāmbara Nīlāmbara; CC Adi 10.148
nīlāmbara Nīlāmbara; CC Adi 13.60
nīlāmbara cakravartī Nīlāmbara Cakravartī; CC Adi 13.88
nīlāmbara cakravartī Nīlāmbara Cakravartī; CC Adi 13.121
nīlāmbara cakravartī Nīlāmbara Cakravartī; CC Adi 14.12
nīlāmbara cakravartī Nīlāmbara Cakravartī; CC Adi 17.149
nīlāmbara cakravartīra of Nīlāmbara Cakravartī; CC Madhya 6.52
nīlāmbara cakravartī the gentleman named Nīlāmbara Cakravartī; CC Madhya 6.53
nīlāmbara cakravartī the grandfather of Śrī Caitanya Mahāprabhu; CC Madhya 16.220